Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

                            

Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu

„Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2017/S 180-367880 z dnia 20/09/2017

2. SIWZ 20/09/2017

3. Załączniki 20/09/2017

4. Dokumentacja projektowa 20/09/2017

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2017/S 181-370079 z dnia 21/09/2017

6. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 05/10/2017

7. Zawiadomienie Nr 1 o zmianie treści SIWZ z dnia 05/10/2017

8. Zawiadomienie Nr 2 o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej z dnia 05/10/2017

9. Zał do SOPZ - Spis obiektów wielkogabarytowych 05/10/2017

10. Zał. do SOPZ - Wykaz wyposażenia do transportu 05/10/2017

11. Zał. nr 7 do Wzoru Umowy - Wzór Karty gwarancyjnej 05/10/2017

12. Zawiadomienie Nr 3 z dnia 19.10.2017 r. o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej 19/10/2017

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.